Washi Tape - Neko (22-629)

$6.38

Washi Tape - Neko (22-629)

This masking tape is designed by Aiko Nunokawa.